Obchodní podmínky a procesy

Informace o GDPR

1. Kdo je správce osobních údajů

 • BPS Mobil, s.r.o. se sídlem V Hlinkách 11A, 77900 Olomouc, IČ: 25868241, DIČ: CZ25868241, info@bpsmobil.cz , +420736188888

2. Zásady zpracování osobních údajů

 • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
 • přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
 • osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

 • našim dodavatelům zboží a logistiky
 • orgánům státní správy

6. Práva subjektů údajů

 • Dle GDPR jsou Vaše práva:Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje,

že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

Důležité informace - nepřehlédněte!

 • Záruční doba na zařízení a jeho příslušenství obecně začíná dnem prodeje, který je uveden na platném originálu záručního listu, případně nabývacím daňovým dokladem. Tyto doklady musí obsahovat především typ zařízení, výrobní číslo, datum prodeje, identifikační údaje prodejce a podpis prodejce.
 • Záruční doba na zařízení, jehož kupující je fyzická osoba a který je prodán jako nové a bezvadné zařízení je obvykle 24 měsíců.
  Pokud je kupujícím právnická osoba, standardně poskytujeme záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců, záruku za jakost na kapacitu baterie v délce trvání 6 měsíců.
 • Záruční doba se v případě uplatnění záruky v záruční době prodlužuje o dobu opravy.
 • Neúplný nebo neoprávněně změněný záruční list či daňový doklad je neplatný.
 • Záruku na zařízení a jeho příslušenství nelze uplatnit v případě, kdy zařízení nebo jeho příslušenství vykazuje charakter běžného opotřebení. Záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle §2167 odst.b Občanského zákoníku.
 • Autorizovaný servis je oprávněn odmítnout provedení záruční opravy v případě: mechanického poškození zboží, zasažení elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud byl předmět záruční opravy používán v rozporu s návodem k obsluze, pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy, při chybně provedeném upgrade firmware, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, závada byla způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím.
 • Záruka nemůže být uplatněna v případě, je-li vyžadována modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení, nebo možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro jakou bylo navrženo, vyrobeno a schváleno.
 • Dále se záruční oprava nevztahuje na speciální úpravy vzhledu a odblokování bezpečnostního kódu.
 • Příslušenství: Při reklamaci příslušenství je vždy nutné do servisu zaslat i zařízení se kterým bylo příslušenství dodáno. Veškeré samostatně zaslané příslušenství bude obratem vráceno zpět bez opravy.
 • Uživatelská data: Za data uložená v přístroji neručíme. Před odesláním výrobku na reklamaci se ujistěte, že máte svá uživatelská data zálohovaná.
 • Ochranná skla a fólie: Ochranná skla a fólie nejsou standardní součástí přístroje, jedná se o volitelné příslušenství a v případě nutnosti ověření stavu přístroje, demontáže přístroje vzhledem k technickému řešení zařízení, výměny dotykového panelu nebo swap jednotky, servisní středisko ochranné sklo ani fólii nenahrazuje, neboť je určena pro jednorázové použití. Zasláním zařízení do servisu zákazník souhlasí s jeho možným znehodnocením.
 • Pouzdra, ochranné kryty, apod. nezasílejte do reklamace. Servis nemůže ručit za příslušenství, které není součástí obchodního balení přístroje.
 • Objednatel je povinen si opravené zboží vyzvednout nejpozději do jednoho měsíce od ukončení opravy. Zprávu o ukončení opravy obdrží objednatel písemně (email nebo SMS) nebo telefonicky. Nevyzvedne-li objednatel zboží v uvedené lhůtě, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 50 Kč + DPH v zákonné výši za každý započatý týden po uplynutí lhůty pro vyzvednutí opraveného zboží. Nevyzvednete-li si objednatel opravené zboží ani ve lhůtě 6 měsíců od ukončení opravy, má prodávající nebo servisní společnost právo zboží prodat a výtěžek prodeje použít na úhradu nákladů na opravu, poplatku za uskladnění a další náklady.

 

.

Jak zaslat přístroj k opravě?

Poradíme Vám jak bezpečně zabalit Váš mobil, tablet nebo telefon a co udělat, abyste měli jistotu, že se postaráme o jeho opravu.

1.

Zařízení zasílejte pouze odemknuté, v servisním režimu nebo v továrním nastavení (bez dat uživatele, zásady GDPR).
Servis neručí za ztracená data a při každém servisním zásahu z důvodu řádného otestování budou data vymazána!

2.

Řádně zabalit, zabránit mechanickému poškození.

3.

Vložit průvodní dopis (popis závady + kontaktní údaje vč. emailu).

4.

Vložit doklad o koupi nebo potvrzený záruční list (stačí kopie).

5.

Pokud má zákazník zájem o kurýra, kontaktovat infolinku +420608883081 nebo poslat požadavek na info@bpsmobil.cz

6.

Nebo zaslat na BPS Mobil s.r.o., Přerovská 54a, 77900 Olomouc

7.

Zasláním zařízení do servisu zákazník souhlasí s obchodními,  reklamačními a servisními podmínkami.