Reklamační podmínky

Záruční doba na zařízení a jeho příslušenství obecně začíná dnem prodeje, který je uveden na platném originálu záručního listu, případně nabývacím daňovým dokladem.
Tyto doklady musí obsahovat především typ zařízení, výrobní číslo, datum prodeje, identifikační údaje prodejce a podpis prodejce.

Záruční doba na zařízení, jehož kupující je fyzická osoba a který je prodán jako nové a bezvadné zařízení je obvykle 24 měsíců.
Pokud je kupujícím právnická osoba, standardně poskytujeme záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců, záruku za jakost na kapacitu baterie v délce trvání 6 měsíců. Výjimku tvoří Service Pack displeje a drobné náhradní díly (flex kabely, vyzváněcí reproduktory a sluchátka do mobilních telefonů, kamery do mobilních telefonů apod.), na které je poskytována záruka pouze 3 měsíce. Baterie s označením SWAP nelze reklamovat na parametry – kapacita, vnitřní odpor.

Záruční doba se v případě uplatnění odpovědnosti za vady v záruční době prodlužuje o dobu opravy.

Neúplný nebo neoprávněně změněný záruční list či daňový doklad je neplatný.

Záruku na zařízení a jeho příslušenství nelze uplatnit v případě,
kdy zařízení nebo jeho příslušenství vykazuje charakter běžného opotřebení.
Záruka se nevztahuje na snížení kapacity používáním baterií a akumulátorů dle §2167 odst.b Občanského zákoníku.

Autorizovaný servis je oprávněn odmítnout provedení záruční opravy v případě:
mechanického poškození zboží,
zasažení elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), bylo-li zařízení připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud byl předmět záruční opravy používán v rozporu s návodem k obsluze,
pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
při chybně provedeném upgrade firmware,
zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
závada byla způsobena ve spojení s nestandardním příslušenstvím.
Záruka nemůže být uplatněna v případě,
je-li vyžadována modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí zařízení oproti zakoupenému provedení,
nebo možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro jakou bylo navrženo, vyrobeno a schváleno.
Dále se záruční oprava nevztahuje na speciální úpravy vzhledu a odblokování bezpečnostního kódu.

Příslušenství: Při reklamaci příslušenství je vždy nutné do servisu zaslat i zařízení se kterým bylo příslušenství dodáno. Veškeré samostatně zaslané příslušenství bude obratem vráceno zpět bez opravy.

Uživatelská data: Za data uložená v přístroji neručíme. Před odesláním výrobku na reklamaci se ujistěte, že máte svá uživatelská data zálohovaná.

Ochranná skla a fólie displeje: Ochranná skla a fólie displeje nejsou standardní součástí přístroje,
jedná se o volitelné příslušenství a v případě nutnosti ověření stavu přístroje, demontáže přístroje vzhledem k technickému řešení zařízení, výměny dotykového panelu nebo swap jednotky,
servisní středisko ochranné sklo ani fólii displeje nenahrazuje, neboť je určena pro jednorázové použití. Zasláním zařízení do servisu zákazník souhlasí s jeho možným znehodnocením.

Pouzdra, ochranné kryty, apod. nezasílejte do reklamace. Servis nemůže ručit za příslušenství, které není součástí obchodního balení přístroje.

Jak odeslat na servis najdete zde .